Relacje

Aż do poświęcenie życia...
BolesÅ‚aw Olszewski: Od 1978 roku byÅ‚em na rencie, ale dorabiaÅ‚em sobie pracujÄ…c w niepeÅ‚nym wymiarze godzin jako strażnik przemysÅ‚owy na kopalni XXX – lecia PRL.
Wolność nie dla wszystkich
Ojciec powiedziaÅ‚ mi kiedyÅ›, że lepiej umrzeć niż zostać komunistÄ…, a wiedziaÅ‚ co mówi. Rodzina mojego ojca mieszkaÅ‚a na Zamojszczyźnie i stamtÄ…d
Tak mi kazało sumienie
 UrodziÅ‚am siÄ™ na wsi pod Tarnopolem. WieÅ› nazywaÅ‚a siÄ™ Bucniów, a moje narodziny miaÅ‚y miejsce dokÅ‚adnie póÅ‚ roku przed wybuchem II Wojny
"Dla Polski warto było"
 Na moje życie, na mojÄ… postawÄ™ decydujÄ…cy wpÅ‚yw miaÅ‚o wychowanie domowe. Mój ojciec byÅ‚ przedwojennym żoÅ‚nierzem. SkÅ‚adaÅ‚ przysiÄ™gÄ™
Pozostanę wierna ideałom
Relacja z HelenÄ… Sopel – ZygarskÄ…, przeprowadziÅ‚a Wioletta Osiak. JastrzÄ™bie Zdrój dn.24.04.2008 Okres powstania SolidarnoÅ›ci i caÅ‚y ten rok kiedy
Mirosław Swatek
 „Rzeczywistość jest do wytrzymania (...) Dociera do nas w uÅ‚amkach zdarzeÅ„, w strzÄ™pach relacji…” Z. NaÅ‚kowska    Jako
Nie macie tu nic więcej do szukania
O stanie wojennym dowiedziaÅ‚em siÄ™ w domu; powiedzieli mi koledzy. Po krótkim czasie zatelefonowano z kopalni, że mam siÄ™ stawić w zakÅ‚adzie. MyÅ›laÅ‚em jeszcze,
Cena prawdy
Z koÅ„cem sierpnia osiemdziesiÄ…tego roku zjechaliÅ›my na zmianÄ™ czwartÄ…, czyli na szychtÄ™ o godzinie dwudziestej w nocy (do szóstej rano). CoÅ› wisiaÅ‚o w
Naznaczony
PrzyjechaÅ‚em wtedy do domu i jak nigdy – nie wiem, czy to byÅ‚o jakieÅ› natchnienie? – jak nigdy, ogoliÅ‚em siÄ™ wieczorem. ChÅ‚opcy spali na jednej wersalce, a my z
Teresa Chorążyczewska
Jastrzębie 16 lipiec 2007 rok, relacja z Teresą Chorążyczewską Urodziłam się w Braniewie w 1951 roku, w rodzinie robotniczej. Mama przyjechała tam ze wsi z okolic
Kazimierz Brudziński
Zaszczepiono mi patriotyzm jeszcze w latach dzieciÄ™cych. Ojciec poszedÅ‚ na wojnÄ™, kiedy miaÅ‚em 6 miesiÄ™cy, a wróciÅ‚, kiedy miaÅ‚em 6 lat. UczestniczyÅ‚ w II
Marian Nowak
W sierpniu 1980 roku stanęła praca w KWK „Manifest Lipcowy”, a za przykÅ‚adem poszÅ‚y wszystkie kopalnie w mieÅ›cie. ByÅ‚em wówczas zwykÅ‚ym uczestnikiem
Joanna Żabnicka
NależaÅ‚am do tzw. „ trzeciego pokolenia opozycyjnego”. Pierwsze pokolenie, tzw. „starzy dziaÅ‚acze” to ludzie, którzy brali udziaÅ‚ w tworzeniu
Ks. Piotr PÅ‚onka
W roku 1980 zostaÅ‚em przeniesiony do JastrzÄ™bia Zdroju. Na parafiÄ™ trafiÅ‚em w listopadzie, czyli po okresie strajkowym. Jednak poznaÅ‚em wielu walczÄ…cych robotników,
Jan Golec
W 1976 roku doszÅ‚o do rozruchów w Radomiu. PracowaÅ‚em wówczas w Poznaniu i chciano nas spÄ™dzić na wiec potÄ™pienia dla „warchoÅ‚ów”. Na
Zbigniew Jaskólski
W 1980 roku jestem w Komitecie Strajkowym, ponieważ z zakÅ‚adów KBO „ROW” zostaÅ‚em wydelegowany na KWK „Moszczenica”. Doskonale pamiÄ™tam Mietka BusztÄ™
Stanisława Krauz
W 1980 roku zaczęły „wybuchać” w JastrzÄ™biu strajki, popierajÄ…ce protesty na Pomorzu. W urzÄ™dzie widać byÅ‚o ogromne poruszenie i zamieszanie.
Zbigniew Grab
PrzyszedÅ‚ 13 grudzieÅ„… MieliÅ›my ustalone dyżury w kopalni, jako skÅ‚ad „SolidarnoÅ›ci”. W tym dniu, 13 grudnia, wszyscy trzej czÅ‚onkowie: GliÅ„ska,
Marek Więckowski
Do JastrzÄ™bia Zdroju przybyÅ‚em w 1970 r. ze wzglÄ™du na możliwość szybkiego otrzymania mieszkania. PodjÄ…Å‚em pracÄ™ na KWK „Moszczenica”. ZaÅ‚ogi
Krzysztof Trzaska
Długo dawałem się namawiać do pisania wspomnień o historii tamtych lat. Dopiero perswazja mojego kolegi, Euzebiusza Bogdanika, skłoniła mnie do utrwalenia na piśmie
Bogusław Jan Światowiec
Po podpisaniu „Porozumienia JastrzÄ™bskiego” panowaÅ‚a euforia i radość. Później zaczęły siÄ™ różne prowokacje komunistyczne. Nie
Edward Szczygieł
W sierpniu 1980 roku zaÅ‚oga naszej kopalni przystÄ…piÅ‚a do strajku, a ja zostaÅ‚em przewodniczÄ…cym Komitetu Strajkowego, który po podpisaniu „Porozumienia
Antoni Jurkiewicz
Jeśli chodzi o wprowadzenie stanu wojennego, to coś wisiało w powietrzu. Jak już wspominałem, czasami przeczucia mnie nie zawodzą. Ale tym razem sądziłem, że
Jerzy Ajzychart
Od 1982 roku pracowaÅ‚em ciężko na Å›cianie, w Kopalni WÄ™gla Kamiennego „Manifest”. Po zaÅ‚ożeniu rodziny staraÅ‚em siÄ™ na wszelki sposób zarobić
Krzysztof Zaniewski
ZwiÄ…zek zawodowy „Solidarność” nie radykalizowaÅ‚ swoich dziaÅ‚aÅ„, tylko czyniÅ‚ to, co do niego należaÅ‚o. WypeÅ‚niaÅ‚ pewnÄ… misjÄ™
Ks. Antoni Stych
Åšrodowisko jastrzÄ™bskie byÅ‚o bardzo specyficzne. Przybyli tu ludzie z caÅ‚ej Polski.Różne byÅ‚y ich charaktery, usposobienia i sposób przygotowania do życia.
Leopold Sobczyński
W niedzielÄ™ 13 grudnia 1981 roku, gdy tylko dowiedziaÅ‚em siÄ™ o wprowadzeniu Stanu wojennego, pojechaÅ‚em na KWK „Manifest Lipcowy”. ZastaÅ‚em tam okoÅ‚o 150
Adam Kowalczyk
13 grudnia rano, wracajÄ…cy z nocnej zmiany sÄ…siad zapukaÅ‚ do drzwi, gdy otwarÅ‚em oznajmiÅ‚: „Adam, wojna!” nie bardzo wiedziaÅ‚em, o czym mówi. Wówczas
Stanisław Haśkiewicz
Najmilsze wspomnienie tamtych dni dotyczy istniejÄ…cych wówczas relacji miÄ™dzyludzkich. Nie istniaÅ‚y żadne podziaÅ‚y polityczne, uprzedzenia, liczyÅ‚a siÄ™ braterska
Józef Grembowski
Stan wojenny, 13 grudnia 1981 r., zastał mnie w domu. O godz. 6.00 nie emitowano żadnego programu w telewizji i radio. O godz. 7.00 poszedłem do siedziby MKR przy ulicy Katowickiej w
Jan Bożek
ByÅ‚em przewodniczÄ…cym ZakÅ‚adowej Komisji NSZZ „Solidarność” przy KWK „Manifest Lipcowy”. Mniej wiÄ™cej od poÅ‚owy października wszyscy
Euzebiusz Bogdanik
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku spaÅ‚em jak wiele milionów Polaków. O godzinie 4.30 obudziÅ‚ mnie kolega Okulski wracajÄ…cy z nocnej zmiany w KWK
Lech Osiak
Na podstawie rozmowy z L. Osiakiem przeprowadzonej w jego mieszkaniu 12.12.2004 roku. W czasie strajku 13 grudnia znajduje się na kopalni Manifest Lipcowy. Podczas ataku ZOMO zasłabł i
Tadeusz Jedynak
12 grudnia Jedynak jest na obradach Komisji Krajowej w Gdańsku. W nocy wraz z delegacją regionu ślasko-dąbrowskiego wraca pociągiem z Gdańska. Pociąg jedzie bardzo powoli
Grzegorz Stawski
W dniu 13.12.1981 r. o godz. 2-ej w nocy przyjechali po mnie 2 oficerowie SB (po cywilnemu) i 4 umundurowanych funkcjonariuszy MO. Wyłamali drzwi, gdyż nie chciałem ich wpuścić do
Ewald Kudla
Nadszedł pamiętny grudzień 1981 roku. Trzeba powiedzieć, że przed samym 13 grudnia władze kopalni przestały zupełnie liczyć się ze związkiem.
Wiesław Matusiak
Co do stanu wojennego, to nie powiem nic odkrywczego, że byÅ‚ on dla nas kompletnym zaskoczeniem. SpodziewaliÅ›my siÄ™, że rzÄ…d może wprowadzić stan wyjÄ…tkowy, bo
Matysiak Władysław
Pamiętny rok 1981. Grudzień 13-ty, praca na nocnej zmianie. Na znak protestu, okupacja kopalni do 15.12.1981, do pacyfikacji. Byłem czynnym uczestnikiem tego protestu. Ustawienie barykad