Postacie

powrót »
Marian Krzaklewski
Ur. 23 sierpnia 1950 w Kolbuszowej k. Rzeszowa. W 1975 absolwent Wydział Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej. W latach 1976-1984 zatrudniony w Zakładzie Systemów Automatyki Kompleksowej PAN w Gliwicach, od 1985 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (odział w Katowicach), od 1986 doktor inżynier nauk technicznych, od 1989 adiunkt na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Od 1990 do dziś oddelegowany do pracy w KK. W latach 1980-1981 wiceprzewodniczący KZ „S” w ZSAK PAN w Gliwicach. W 1980 współzałożyciel Krajowej Komisji Porozumiewawczej PAN oraz jej wiceprzewodniczący na Górnym Śląsku. Po 13 grudnia współpracownik pism „Manifestacja Gliwicka”, „RIS” oraz „Głos Śląsko-Dąbrowski”. Aresztowany w czerwcu 1984 w Zabrzu w trakcie akcji nawołującej do bojkotu wyborów. Osadzony w AŚ w Katowicach zwolniony na mocy amnestii na przełomie lipca i sierpnia. Od 1984 współpracownik RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (p.s. Marcin), od 1986 odpowiedzialny za kolportaż. Od 1988 roku dodatkowa odpowiedzialny za drukarnię regionalną RKW, po zatrzymaniu i rewizji u dotychczasowego „szefa” drukarni RKW Jarosława Jasińskiego z Pyskowic k/Gliwic. Od 1987 przedstawiciel Regionu w Społecznym Komitecie Nauki. W latach 1987-88 prowadzi regularne szkolenia dla członków tajnych KZ z Jastrzębia i okolic i współpracuje z wydawnictwem „OŚĆ” z Jastrzębia. W lutym 1988 Uczestnik Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy. Podczas II Walnego Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu w lutym 1989 wybrany wiceprzewodniczącym RKW oraz przedstawicielem Regionu do Krajowej Komisji Wykonawczej. W latach 1989-90 członek Krajowego Komitetu Obywatelskiego i sekretarz Śląsko-Dąbrowskiego Komitetu Obywatelskiego. Podczas II KZD „S” w kwietnia 1990 zostaje członkiem Prezydium Komisji Krajowej „S” odpowiedzialnym za współpracę z sekcjami branżowymi. Na III Zjeździe „S” w lutym 1991 wybrany Przewodniczącym KK NSZZ „S”. Funkcję tę pełni do września 2002, następnie członek KK NSZZ„S”. W 1996 deportowany z Białorusi, po spotkaniu z członkami Wolnych Związków Zawodowych w Mińsku. Od 1996 do dziś Prezes Stowarzyszenia „Solidarni ze Stocznią Gdańską”. W latach 1996-2000 przewodniczący Rady Krajowej AWS. W latach 1997-1998 przewodniczący RS AWS (od 1998 honorowy przewodniczący). W latach 1997-2001 poseł na Sejm, przewodniczący Klubu Parlamentarnego AWS. W latach 1998-2002 wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. W latach 1999-2002 członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej. W latach 1990-2005 delegat na WZD i KZD. Od 2001 Członek Trójstronnej Komisji ds. Społ.-Gospodarczych.
Źródło: Encyklopedia Solidarności